Navigace

Obsah

Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů

 

Informace pro žadatele o nahlížení do registru oznámení veřejných funkcionářů obce Útušice podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů:

 

 

Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů pro veřejné funkcionáře Obce Útušice vede a evidenčním orgánem je starosta Obecního  úřadu Útušice.
 
Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možno nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
 
Písemná žádost musí obsahovat:
-         jméno a příjmení žadatele
-         datum narození žadatele
-         místo trvalého pobytu žadatele
-         adresu pro doručování žadatele
-         údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo prostřednictvím veřejné datové sítě
 
Žádost lze podat:
-         osobně u evidenčního orgánu, Útušice 59 – obecní úřad
-         prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
      Evidenční orgán registru oznámení, Obecní úřad Útušice, Útušice 59,
      332 09 Štěnovice
-         elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu:
      podatelna@utusice.cz
 
Po ověření žádosti udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které doručí do vlastních rukou žadatele.  Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo je zakázáno. Takovým jednáním je naplněna skutková podstata přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 50 000,- Kč.